Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Feestwinkel Altijd Feest, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Feestwinkel Altijd Feest uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro`s, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4. Feestwinkel Altijd Feest is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor de zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
5. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomste en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Feestwinkel Altijd Feest zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes 
1. Feestwinkel Altijd Feest is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 31 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 

Artikel 3. Overeenkomst 
1. De afnemer is in alle gevalle aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze monding of per e-mail wordt overeengekomen. 
2. Feestwinkel Altijd Feest behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht kosteloos te annuleren. 
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Feestwinkel Altijd Feest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 4. Levertijd 
1. Alle door Feestwinkel Altijd Feest genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Feestwinkel Altijd Feest bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dien overeenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Feestwinkel Altijd Feest schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
2. Overschrijding van de door Feestwinkel Altijd Feest opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
3. In geval Feestwinkel Altijd Feest  de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Feestwinkel Altijd Feest op schadevergoeding onverlet. Door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 7 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Feestwinkel Altijd Feest te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 15 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Feestwinkel Altijd Feest  zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Feestwinkel Altijd Feest  de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Feestwinkel Altijd Feest daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
4. In afwijking van lid 3 zal Feestwinkel Altijd Feest  geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Feestwinkel Altijd Feest kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Opzegging / Ontbinding 
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Feestwinkel altijd Feest naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft. 
2. De vorderingen van Feestwinkel Altijd Feest op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Feestwinkel Altijd Feest ter kennis gekomen omstandigheden Feestwinkel Altijd Feest goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Feestwinkel Altijd Feest de afnemer bij het sluiten van overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
3. In de hierboven genoemde gevallen is Feestwinkel Altijd Feest bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Feestwinkel Altijd Feest schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7. Afkoelingsperiode 
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Feestwinkel Altijd Feest te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1. van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Feestwinkel Altijd Feest te melden. De klant dient het product - na overleg met Feestwinkel Altijd Feest - te sturen naar een door Feestwinkel Altijd Feest vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product / de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Feestwinkel Altijd Feest ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Feestwinkel altijd Feest deze betalingen binnen 14 dagen werkdagen nadat Feestwinkel Altijd Feest het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Feestwinkel Altijd Feest  behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Feestwinkel Altijd Feest of de leverancier van het product) is beschadigd. 
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Feestwinkel Altijd Feest schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Feestwinkel Altijd Feest de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Feestwinkel Altijd Feest heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 8. Uitvoering 
1. Feestwinkel Altijd Feest  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Feestwinkel Altijd Feest, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

Artikel 9. Vergoeding 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikelen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3,4 en 5 van dit artikel. 
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. 
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

Artikel 10. Betaling 
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 

Artikel 11. Garantie 
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook artikel. 7 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Feestwinkel Altijd Feest tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 
2.De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Feestwinkel Altijd Feest, te bezwaren en / of belenen en / of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Feestwinkel Altijd Feest heeft voldaan. 
3. Ingeval Feestwinkel Altijd Feest de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald achter gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en / of terugname laat het recht van Feestwinkel Altijd Feest op schadevergoeding onverlet, door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

13. Overmacht 
1. Indien Feestwinkel Altijd Feest door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
2. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Feestwinkel Altijd Feest als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
3. Feestwinkel Altijd Feest zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

14. Gebreken; Klachttermijn 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan feestwinkel Altijd Feest. 
2. Indien een klacht gegrond is zal feestwinkel Altijd Feest de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen. 

15. Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen Feestwinkel Altijd Feest en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

   Snel bezorgd

   Breed assortiment

   Lage prijzen

    Klant is koning

 

    

        

     VERZENDKOSTEN

Nederland 4,95 euro

Bestelling boven 75 euro:

GRATIS verzending

 

Volg ons op

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2024 Feestwinkel Altijd Feest | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel